Artykuły

Charakterystyka profesjonalnego usługodawcy w zakresie archiwizacji dokumentów

Podstawą do wykonywania działalności archiwizacyjnej są odpowiednie kwalifikacje pracowników (wykształcenie w zakresie archiwistyki) oraz warunki przestrzenne. 

Wykwalifikowany personel dokonuje kwalifikacji danych do kategorii archiwalnych i niearchiwalnych. Dokumenty archiwalne powinny być oddzielone w sposób fizyczny i ewidencjonalny od pozostałych dokumentów. Dodatkowo podlegają one ochronie prawnej i nie mogą zostać zniszczone, brakowane lub uszkodzone czy też użyte przez niepowołane osoby dlatego personel musi posiadać pisemne zobowiązanie do zachowania tajemnicy i być świadomy prawnej odpowiedzialności, jaka wiąże się z dostępem do informacji. Z tego względu zapewnienie ich bezpieczeństwa jest sprawą najwyższej wagi. 

Firma świadcząca usługi archiwizacyjne powinna dysponować przestrzenią zamkniętą, chronioną przed dostępem osób niepowołanych i na tyle dużą, by umożliwić ułożenie archiwizowanych dokumentów w sposób przejrzysty. Istotny jest łatwy dostęp do archiwum przez upoważnionych pracowników jednostki powierzającej archiwizację. W tym celu firma archiwizacyjna prowadzi stosowną ewidencję. Ważna jest też możliwość brakowania dokumentacji w archiwum - aby wydzielić materiały niearchiwalne, którym upłynął okres przechowywania, a następnie je zniszczyć.