keyboard_arrow_up

Dane rejestrowe

Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.
al. Katowicka 66
05-830 Nadarzyn
telefon: 801 013 014
e-mail: [email protected]

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000012426
NIP 521 31 14 842
REGON 016638055
Kapitał Zakładowy: 2 159 000 PLN (w tym aport: 259 000 PLN)
Konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. 48 1600 1127 0003 0123 0233 8001

Zarząd:
Jens Kumbrink
Krzysztof Choma
Grzegorz Hajduk

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA
POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ
RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W NADARZYNIE

 

Zarząd spółki RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, Al. Katowicka 66, 05-830 Nadarzyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000012426, posiadającej REGON: 016638055, NIP: 5213114842 ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, że w dniu 27 stycznia 2023 roku Zarządy obu łączących się spółek, tj.:

1) RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (jako Spółka Przejmująca) oraz
2) DESTROY & RECYCLING Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000815510, posiadającej REGON: 384936250, NIP: 8992872077 (jako Spółka Przejmowana), uzgodniły, zaakceptowały i podpisały Plan Połączenia ww. spółek, o treści jak w załączniku.

Mając na uwadze powyższe Zarząd RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND Sp. z o.o. niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości za pośrednictwem niniejszej strony internetowej przyjęty Plan Połączenia wskazanych powyżej spółek wraz z jego załącznikami wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Kliknij, aby wyświetlić Plan Połączenia