keyboard_arrow_up

Klauzula informacyjna

W kontekście art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rhenus Office Systems Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Nadarzynie dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000012426, NIP 5213114842. 
 2. Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o. w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected].
 3. Nadto, kontakt z Administratorem jest możliwy również w formie pisemnej pod adresem: Rhenus Office Systems Poland Sp, z o. o., al. Katowicka 66, 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem „Dane osobowe” oraz telefonicznie pod numerem: 801 013 014.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób wskazany poniżej:
  • na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO tj. na podstawie odrębnej, udzielonej przez Panią/Pana zgody w każdorazowo, szczegółowo określonych celach - do czasu realizacji celu lub do czasu cofnięcia udzielonej przez Panią/Pana zgody,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu zawarcia umowy, podjęcia czynności zmierzających do jej zawarcia, a także w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy - do czasu realizacji przedmiotowych celów,
  • na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO, w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa takich jak m.in. obowiązki księgowe, archiwizacyjne, podatkowe oraz obowiązki wobec sądów i organów ścigania - do czasu realizacji przedmiotowych celów, 
  • na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO, w celu:
   • umożliwienia Administratorowi podejmowania kontaktu z osobami, których dane są przetwarzane, udzielania odpowiedzi na reklamacje czy też zadawane pytania - do czasu realizacji przedmiotowych celów lub wniesienia skutecznego, umotywowanego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
   • umożliwienia Administratorowi dochodzenia ewentualnych roszczeń lub podjęcia obrony przed roszczeniami - do czasu realizacji przedmiotowych celów, upływu okresów przedawnienia roszczeń lub wniesienia skutecznego, umotywowanego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
   • umożliwienie Administratorowi dokonywania weryfikacji osób umocowanych do reprezentacji kontrahentów, w tym w zakresie realizacji umowy - do czasu realizacji przedmiotowych celów lub wniesienia skutecznego, umotywowanego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
  • na podstawie art. 9 ust 2 lit f) RODO w celu umożliwienia dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami - do czasu realizacji przedmiotowych celów, upływu okresów przedawnienia roszczeń lub wniesienia skutecznego, umotywowanego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. 
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowane w tym celu.
 6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w następującym zakresie: 
  • imię i nazwisko,
  • PESEL – w przypadku zaistnienia konieczności weryfikacji Pani/Pana osoby,
  • numer telefonu wskazany do kontaktu, 
  • adres do korespondencji, 
  • adres e-mail, 
  • nazwa firmy, w imieniu której Pani/Pan działa,
  • stanowisko pracy.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 
  • podmioty uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, w tym m. in. urzędy skarbowe, sądy, policja,
  • upoważnieni pracownicy Administratora,
  • podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia, w tym takie podmioty jak firmy działające w branży IT, świadczące usługi ochroniarskie, kurierskie, doradcze, 
  • inne podmioty współpracujące z Administratorem, świadczące usługi m. in. w zakresie windykacji, doradztwa prawnego, pocztowe.
 8. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowych.
 9. Wszystkie podmioty zewnętrzne, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa danych i wypełnienia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. W zakresie przewidzianym przepisami prawa, posiada Pani/Pan:
  • prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych – uprawnienie do uzyskania informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo do sprostowania swoich danych osobowych – uprawnienie do sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych, 
  • prawo do usunięcia danych osobowych tzw. "prawo do bycia zapomnianym" – uprawnienie do żądania usunięcia danych, m.in. gdy przetwarzanie nie jest już niezbędne do zrealizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane, 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – uprawnienie do żądania ograniczenia wykonywanych operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę oraz ich przechowywania – do czasu, gdy nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przeniesienia danych osobowych - uprawnienie do żądania wydania danych w formacie pozwalającym na ich odczyt maszynowy, w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zawartej umowy lub wyrażonej zgody,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -  uprawnienie do złożenia skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  • prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych - odnośnie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy wskazane w punkcie 2 i 3 niniejszej klauzuli.
  • prawo do wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych - odnośnie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w tych celach, chyba, że Administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania danych osobowych, które będą nadrzędne wobec interesów osoby, która wniosła sprzeciw lub będą stanowiły podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 11. Pani/Pana dane mogą być pozyskiwane z następujących źródeł: 
  • od Pani/Pana bezpośrednio,
  • od kontrahenta, który przekazał Administratorowi dane osób które go reprezentują lub osób wyznaczonych do kontaktu, 
  • przy wykorzystaniu ogólnodostępnych informacji, w szczególności takich jak Krajowy Rejestr Sądowy czy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nieprzekazanie może spowodować brak możliwości zawarcia umowy lub podjęcia określonych działań zmierzających do jej realizacji w tym kontaktowania się z Panią/Panem w celu jej realizacji.